רשות ממונה

חברת חוצה ישראל אשר נוסדה בשנת 1993 הופקדה על ייזום וקידום הקמתו של פרויקט לאומי - כביש 6. לאחר בחינה ולימוד של הנושא הוחלט להקים את הכביש בשיטת BOT, ככביש האגרה הראשון בישראל. במסגרת חוק כביש האגרה, ובהמשך בהחלטת ממשלה, מונתה החברה כרשות ממונה "Implementing Authority" - מטעם המדינה, שתפקידה לפקח על בעל הזיכיון ולוודא את יישומו של חוזה הזיכיון.

כמו כן, משמשת הרשות הממונה נציגתם של המשתמשים בכבישי האגרה ופועלת כדי לוודא שציבור משתמשי הכביש מקבל את מלוא השירות לו הוא זכאי מבעל הזיכיון/המפעיל מטעמו.

במהלך השנים נפתחו לתנועה פרויקטים תחבורתיים חדשניים נוספים, מבוססי אגרה, אשר התווספו אל תחום פיקוחה של החברה כרשות ממונה וכיום מופקדת החברה על ניהולם של כל כבישי האגרה בישראל, כמפורט:

תפקידי הרשות הממונה

פעילויות הרשות הממונה לבקרה ופיקוח על המיזמים בתקופת ההפעלה, כוללות ומשלבות היבטים פיננסיים-מסחריים, היבטים הנדסיים, תפעוליים וכן היבטים ציבוריים, רגולטוריים ומשפטיים, כמפורט להלן:

  • פיקוח ובקרה על פעילות הזכיינים וחברות ההפעלה מטעמם ואכיפת התחייבויותיהם בהתאם לחוזה הזיכיון/הפעלה הרלוונטי
  • פיקוח על הסדרי גביית האגרות
  • פיקוח על אכיפת חיובי האגרה
  • פיקוח על תפעול ותחזוקת הכביש
  • פיקוח על פיתוח ועבודות הרחבה במרחב הזכייני
  • פיקוח ושמירה על האינטרסים של המדינה בסוגיות פיננסיות-מסחריות הקשורות לזכיינים/מפעילים (כגון שינוי בהרכב בעלי המניות, סוגיות מימון, פעילות מסחרית נלווית)
  • הפעלת מנגנוני פיקוח ובקרה על שירותי הזכייניםהניתנים המשתמשים בכבישים: שיווק והסברה, מנויים, שירות לקוחות, פניות הציבור ועוד.
  • הפעלת מערך פניות ציבור של הרשות הממונה.
  • הפעלת מזכירות ועדות הערר של כל הפרויקטים הזכייניים.