צילום: דרך ארץ

כביש 6

מי שחולק על חיוב, או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי החוק, רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר.

יש להגיש את הערר בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב, או ממועד הפעלת הסמכויות.

ועדת הערר היא גוף מעין-שיפוטי, בית דין מינהלי, המונה שלושה חברים. חברי ועדת הערר ממונים על ידי שרי הממשלה.

על החלטה סופית של ועדת הערר ניתן לערער, אם ניתנה לכך רשות, לפני בית המשפט המחוזי.

סעיף 12ב. לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 קובע:
"12ב.

(א)  מי שחולק על חיוב או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי סעיף 12, רשאי, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב או ממועד הפעלת הסמכויות, כאמור, לערור על כך בפני ועדת ערר; בערר לפי סעיף זה יהיה בעל הזיכיון המשיב; הודעה על הערר תימסר לרשות הממונה.

(ב) השר ושר האוצר ימנו ועדות ערר, כל אחת בת שלושה חברים, והם: מי שכשיר להיות שופט שלום, מתוך רשימה שיגיש שר המשפטים, שיהיה היושב ראש, נציג ציבור ונציג הרשות הממונה.

(ג)  ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, תשנ"ב-1992, יחולו על ועדת הערר, בשינויים המחויבים מחוק זה, ואולם החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור בפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה לכך רשות מאת בית המשפט המחוזי, בתוך המועד שייקבע בתקנות." 

  

במותב ועדת הערר לפי חוק זה, חברים:

עו"ד תמיר סבאן, יו"ר

עו"ד יעקב קיסוס, נציג ציבור

עו"ד יואב טל, נציג הרשות הממונה 

מזכירות ועדת הערר

מזכירות ועדת הערר-כביש 6 (חוצה ישראל) נמצאת ברחוב הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4.
טלפון: 073-7143211, פקס: 03-6247489.

שעות פעילות הועדה: ימים א-ה בין השעות 08:00-15:30

מזכירת הועדה - גב' רויטל רייכנטל

מנהלת מזכירות ועדות הערר - גב' אילנה ויינברג