מבוא

 מזכירות ועדות הערר מופעלות על ידי הרשות הממונה מטעם המדינה שתפקידה, בין היתר, לפקח על פעילות הזכיינים.

ועדות הערר הן גוף מעין-שיפוטי, בית דין מינהלי, המונה שלושה חברים. חברי ועדת הערר ממונים על ידי שרי הממשלה בהתאם להוראות החוק הרלוונטי לכל אחד מהפרויקטים הזכיינים. בכל אחד מהפרויקטים הזכייניים מכהנת וועדת ערר נפרדת וייעודית לאותו פרויקט.

מי שחולק על חיוב, או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי החוק הרלוונטי, רשאי לערור על כך בפני ועדת ערר.

יש להגיש את הערר בתוך מספר ימים הקבוע בחוק הרלוונטי, ממועד קבלת ההודעה על החיוב או ממועד הפעלת הסמכויות, לפי העניין.

ועדת הערר דנה בערר ומכריעה בו בהחלטה בכתב. כמו כן ועדת הערר (או היו"ר לפי העניין) מוסמכת לתת סעדים זמניים, בהתאם לסמכויות הקבועות בחוק ובתקנות.
על החלטה סופית של ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה לכך רשות מאת בית המשפט המחוזי, במועדים הקבועים בחוק הרלוונטי.