חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

חברת מקורות - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בפרויקט רק"ל חיפה נצרת

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

חברת מקורות - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בפרויקט רק"ל חיפה נצרת

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרוטוקול 985 מיום 19/4/2020

 

1. בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים והתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת מקורות לצורך ביצוע עבודות תשתית הכוללות העתקת קווי תשתית שבבעלותה, במסגרת פעילויות החברה בפרויקט רק"ל חיפה נצרת.

2. כגורם ההנדסי הבכיר בחברה דעתי המקצועית היא כי כל פעילות של מיגון והעתקה בתשתית השייכת לחברת  מקורות  תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר. 

3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@transisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום 7/5/2020  (10 ימי עסקים) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים. 

4. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה. 
יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-6255888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל. 

5. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם. 

PDF_2 מצורפת חוות דעת סמנכ"ל רק"ל חיפה נצרת.

למען הסר ספק מובהר כי לא יתקבלו הצעות ו/או פניות לאחר מועד זה, וכל פניה שלא תועבר באמצעות דואר אלקטרוני כאמור לעיל, לא תתקבל.  

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE