חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

קביעת קק"ל כספק יחיד לעבודות במסגרת פרוייקט כביש 6 במחלף שוקת נבטים

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

קביעת קק"ל כספק יחיד לעבודות במסגרת פרוייקט כביש 6 במחלף  שוקת  נבטים

 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרוטוקול 917 מיום 9/7/19

 

1.בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים והתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת קק"ל  לצורך ביצוע עבודות הקשורות לקק"ל בפרוייקט כביש 6 במחלף שוקת נבטים.

 

2. כגורם המקצועי בחברה דעתי המקצועית היא כי פעילות לצורך ביצוע עבודות לקידום עבודות קק"ל כמפורט בחוות דעתי תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר. 

3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@transisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום 28/8/19   (10 ימי עסקים) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים. 

4. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה. 
יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-62558888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל. 
5. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם. 

 

PDF_2 מצורפת חוות דעת סמנכ"ל הנדסה

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE