חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

ביצוע עבודות העתקת קו תש"ן - במחלף שוקת דרום

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

קביעת תש"ן כספק יחיד לביצוע עבודות העתקת קו תש"ן במסגרת פרוייקט כביש 6 במחלף  שוקת דרום

הודעה על כוונת החברה להתקשר עם ספק יחיד
פרוטוקול מספר 923 מיום 30/07/19

1.בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים והתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת תש"ן לצורך ביצוע עבודות העתקת קו תש"ן במסגרת פרוייקט כביש 6 במחלף שוקת דרום.

2. כגורם המקצועי בחברה דעתי המקצועית היא כי פעילות לצורך ביצוע עבודות לקידום עבודות העתקת קו תש"ן כמפורט בחוות דעתי תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר. 

3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@transisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום  26/8/19 (10 ימי עסקים) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים. 

4. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה. 
יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-62558888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל. 


5. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם. 

 

PDF_2 מצורפת חוות דעת סמנכ"ל הנדסה

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE