חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

תוכנה לניהול פרוטוקולים ומשימות - חברת קומיוז'ן

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

קביעת חברת קומיוג'ן בע"מ כספק יחיד - תוכנה לניהול פרוטוקולים ומשימות

 

הודעה על כוונת החברה להתקשר עם ספק יחיד

פרוטוקול מספר 890 מיום 3/3/19

 

1.      וועדת המכרזים של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ  (להלן: "החברה( מתכבדת להודיע בזאת, כי בכוונתה להכריז על  קומיוג'ן  בע"מ (להלן: "הספק), כספק יחיד לצורך הקמת תוכנה לניהול פרוטוקולים ומשימות בהתאם למפורט בחוות דעת הגורם המקצועי המצורפת.

 

2.       כאמור בחוות הדעת של הגורם המקצועי המצ"ב, הספק הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא  ההתקשרות, בהתאם למצב הדברים בפועל כיום.

 

3.      ההתקשרות הינה לצורך מתן מענה לצרכי החברה כפי שאופיינו ונותחו על ידי היועץ.

 

4.      אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני shulamit@hozeisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום  30/04/19 (עשרה ימי  עסקים), ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לחוק חובת המכרזים.

 

5.      לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

 

6.      יש לוודא קבלת המייל בטלפון 03-6255888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל.

 

7.      עותק מהחלטת וועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.

 

מצורפת חוות דעת סמנכ"ל כלכלה וכספים האחראי על מערכות המחשוב בחברה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE