חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

החברה קבעה כבר מראשית דרכה, כי נושאי איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא, מהווים בסיס מהותי לתכנון ולביצוע כלל פעולות החברה. מאז ימיה הראשונים של החברה, היא נעזרת בשירותיו של רפרנט לנושא (פרופ' אורי מרינוב, המכונה "מר סביבה", מי שהיה המנכ"ל הראשון של המשרד לאיכות הסביבה), המלווה את פעולות החברה. רפרנט זה הכין פרק מיוחד של הנחיות לתכנון בהיבט הסביבתי, כחלק מספר ההנחיות והקריטריונים לתכנון של החברה. כמו כן, הוכן פרק מקיף להנחיות בתחום התכנון הנופי, על ידי האדריכלים שמאי אסיף, יעל מוריה ונעמה מליס. בכל צוות תכנון של כל פרויקט ופרויקט, משולב כבר מתחילת דרכו מתכנן נוף, אגרונום ועל פי הצורך - גם אקולוג.

חשוב להדגיש, כי כל הנושאים הסביבתיים של תכנון הכביש, הקמתו והפעלתו, נעשים בפיקוח צמוד של צוות מלווה. הצוות, הפועל במסגרת חוק התכנון והבניה, מאשר בפועל את כל התכניות הקשורות לנושאי הסביבה של הכביש, מפקח על ביצוען בשטח, מאשר את פתיחת  הכביש לתנועה רק לאחר מילוי כל ההוראות וכן ממשיך בפיקוח על הפעלת הכביש לאורך שנים ארוכות. פעילות זו של הצוות המלווה ייחודית לכביש ומבטיחה, למעשה, את תכנונו, ביצועו והפעלתו של הכביש, על פי קני מידה סביבתיים מחמירים.

החברה מנחה את בעל הזיכיון להפעלת כביש 6 - חוצה ישראל ואת חברת ההפעלה מטעמו ובוחנת את פעולותיהם בהיבטים שונים של קיימות ושמירה על איכות הסביבה. על פי הנחיות התסקירים, נערכים ניטור ובקרה אחר תפקוד הרכיבים הסביבתיים - כגון: קירות אקוסטיים ועוד.

החברה  מאשרת ובוחנת באופן קבוע את נהלי בעל הזיכיון והמפעיל, הן במהלך ההקמה והן במהלך הפעלת הכביש, בכל התחומים הנוגעים לאיכות הסביבה. בעל הזיכיון והמפעיל כפופים, באופן מלא, לכל הכללים וההחלטות שנקבעו במהלך התכנון והאישורים הסטטוטוריים.

בנוסף, פיתחו גופים אלו פעילות מגוונת בנושאי הסביבה בשיתוף עם ישובים השוכנים לאורך הכביש וכן הכשירו שבילי אופניים לאורך חלק ממנו.

יודגש, כי החברה נוהגת באותו אופן, גם בשני פרויקטים שנוספו לאחריות החברה בשנים האחרונות - מנהרות הכרמל בחיפה והנתיב המהיר בכניסה לתל אביב.

הקבלנים הפועלים להקמת כל פרויקט ופרויקט, מונחים בצורה ברורה וחד משמעית בדבר הצורך בשמירה על איכות הסביבה במהלך עבודתם. 

עקרונות אלו מנחים את החברה גם בפעולותיה לסלילת מסילות רכבת, בהתאם להחלטת הממשלה.

להלן, כמה מעקרונות התכנון, המנחים את החברה בנושאי קיימות:

  1. תסקירי השפעה על הסביבה.
  2. ניצול אופטימאלי של מרכיב הקרקע.
  3. התחשבות מירבית בצומח.
  4. שימוש במי שפכים מטוהרים.
  5. ארכיאולוגיה.
  6. מאזן חומרים - ניצול עודפים.
  7. שיקום מחצבות.
  8. שיקום אתרי פסולת.
  9. מעברי בעלי חיים.

תפעול ואחזקה

על פי דרישת הרשויות הסטטוטוריות, נערכים מדי פעם ניטורי רעש וזיהום אוויר, במקומות בהם יש חשש לחריגות.
מתקיימת פעילות נמשכת לניטור בעל חיים החוצים את הכביש.
תשומת לב מיוחדת ניתנת לשמירת הצמחייה לצידי הכביש ושיקומה על פי הצורך.

תשטיפי הכביש

במהלך הדיונים על סלילת קטע 13 של הכביש, העובר ליד מעיינות הירקון, עלה חשש כי תשטיפי הכביש יזהמו מקורות אלו. החברה נערכה לבדיקה מקיפה של הנושא וערכה מחקר חסר תקדים. המחקר קבע חד משמעית, כי תשטיפי הכביש אינם מהווים גורם זיהום משמעותי וכי אין כל סכנה למקורות הירקון. על פי המלצת עורכי המחקר, נערכה בדיקה נוספת לאחר שבכביש נעו למעלה מ- 100,000 כלי רכב ביום. הממצאים היו זהים.

בקטע 18 של הכביש (ממחלף עירון למחלף עין תות) נערך זה כמה שנים מחקר, על אפשרות פוטנציאלית של השפעת התשטיפים על החי והצומח בנחלים, אותם חוצה הכביש. עד כה לא נרשמה כל השפעה שלילית.

במסגרת תכנון קטע 21 בדרום (מבית קמה לשוקת) נעשות פעולות להשהיית מי הנגר כדי למנוע סחף.

תאונות חומרים מסוכנים

כדי למנוע השפעה שלילית של חומרים מסוכנים במקרה של תאונה, פותחה שורה ארוכה של פעולות, בין היתר: הנחיות מפורטות לפעילות נדרשת במקרה של תאונה, הגבלת מהירות הנסיעה של מיכליות, הכוונת מיכליות לנסיעה רק בצידו הימני של הכביש ועוד.

בקטע 18 נערכה פעולה מקיפה בשיתוף עם חברת "מקורות", להתקנת מחסומים המופעלים בשלט רחוק ומאפשרים מניעת זרימת חומרים מסוכנים לאזור בו מתבצעת החדרת מי שטפונות למי התהום.

בקטע 13 של הכביש, הוקמו מאצרות בשני צידי הכביש. מאצרות אלו, המופעלות מרחוק, נועדו לקלוט חומרים מסוכנים הנשפכים לכביש במקרה של תאונה וזאת כדי למנוע חדירת חומרים אלו למי התהום.

במקביל, מתנהלת שגרה של טיפול באירועי חומרים מסוכנים לכל אורך הכביש, על פי נהלי המשרד להגנת הסביבה.

פעילות מול גורמים סביבתיים

החברה מקיימת קשר שוטף והדוק עם המשרד להגנת הסביבה ומקיימת אחר הוראותיו. החברה מקיימת קשר הדוק גם עם רשות הטבע והגנים ועם קרן קיימת לישראל. כמו כן, לחברה קשר עם רשויות הניקוז במסגרת העבודות הצפויות להארכת הכביש צפונה.

 

סיכום

לאורך כל שנות עבודתה של החברה, היא לוותה בביקורות של גופים סביבתיים על עצם נחיצות הכביש, תכנונו והשפעותיו השליליות, לכאורה.

לא ניתן לציין אף פרויקט לאומי אחר שזכה לביקורת כזאת.

החברה צלחה בהצלחה 13 עתירות שהוגשו לבג"ץ כנגדה בנושאי סביבה.

כיום ניתן לומר, שמדיניות החברה לשלב את נושאי הסביבה והקיימות בתהליך קבלת ההחלטות שלה, הביאה לה תומכים רבים והצלחות מרשימות.

אין מי שאינו מכיר בתרומה האדירה שהכביש הביא לכלכלת המדינה ולאיכות החיים של תושביה, וזאת תוך גרימת מינימום של נזק לסביבה.

מדיניות החברה שתוארה לעיל, תורמת רבות ליכולתה להמשיך ולסלול כבישים ומסילות, תוך שתוף פעולה מלא עם גורמי התכנון והמשרד להגנת הסביבה.

החלטות מייסדי החברה: היו"ר הראשון - משה לוי ז"ל, המנכ"ל הראשון – יהודה כהן והמהנדס הראשון (ובהמשך מנכ"ל החברה עד אפריל 2017) – ראובן לבאון, מיומה הראשון של החברה, לייחס חשיבות ראשונה במעלה לנושאי הסביבה והקיימות, הוכיחו כי ניתן להקים בארץ פרויקט גדול, תוך מניעת קונפליקטים מיותרים, שמירה על תקציב ולוח הזמנים ומניעת מפגעים לסביבה ולתושבים.

  

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE